• Malaysia Tanah Airku

  Hujan emas di negeri orang,
  Hujan batu di negeri sendiri,
  Lebih baik negeri sendiri.

  Mungkin negara lain jauh lebih baik daripada Malaysia, namun Malaysia mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri sebagai sebuah negara.
 • Menyiasat Kebenaran Alkitab

  Mari kita menyingkap kebenaran di sebalik setiap kisah dalam Alkitab. Adakah ianya sekadar cerita dongeng semata-mata? Atau sememangnya kuasa Tuhan yang terjadi?
 • Berdoa Untuk Malaysia

  Doakan agar Malaysia diberkati Tuhan dan dapat membangun seiring dengan negara-negara lain.

2 Petrus 3:10-12

2 Petrus 3:10-12

10 Tetapi Hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada Hari itu, langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh, benda-benda di langit akan terbakar dan musnah, dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. 11 Semua itu akan dibinasakan dengan cara yang demikian. Oleh itu, bagaimanakah seharusnya kamu hidup? Kamu harus sentiasa hidup suci dan khas untuk Allah, 12 sementara kamu menantikan Hari apabila Allah mengadili dunia. Hendaklah kamu berusaha sebaik-baiknya untuk mempercepat kedatangan Hari itu. Pada Hari itu langit akan terbakar dan musnah, dan benda-benda di langit akan lebur kerana bahangnya. 


Hidup suci dan khas untuk Allah

Mazmur 34:16

Mazmur 34:16

Tuhan memperhatikan orang saleh, Dia mendengar tangisan mereka


mazmur 34:16

Yohanes 3:30

Yohanes 3:30


versi Terjemahan Baru:

Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.

versi Today's Malay Version:

Dia mesti menjadi semakin penting dan aku semakin kurang penting.Mazmur 59:17

Mazmur 59:17

Tetapi aku akan menyanyi tentang kekuatan-Mu;
   Setiap pagi aku akan bernyanyi dengan nyaring tentang kasih-Mu.
Engkau telah menjadi penaungan bagiku,
   Perlindungan pada masa kesusahanku.


Yeremia 17:7-8

Yeremia 17:7-8

Tetapi orang yang berharap kepadaKu akan Kuberkati selalu. 

Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir, 
      akarnya merembat sampai ke air.
Musim panas tidak ditakutinya, 
      kerana daun-daunnya selalu hijau;
walaupun negeri dilanda kemarau,
      tidak ada kegelisahannya, 
kerana buah selalu dihasilkannya.


1 Yohanes 3:1

Ketahuilah, bahawa Allah Bapa sangat mengasihi kita!

Dia amat mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah dan memang kita anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, kerana dunia ini tidak mengenal Allah.Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 27

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Matius 1:1-17

sambungan Raja Daud (2 Samuel 2)1 ¶  Selepas itu Daud bertanya kepada TUHAN, "Adakah TUHAN menghendaki aku pergi menguasai salah sebuah kota di Yehuda?" "Ya," jawab TUHAN. "Kota yang mana?" tanya Daud. "Hebron," jawab TUHAN.
2  Oleh itu Daud pergi ke Hebron dan membawa kedua-dua isterinya: Ahinoam dari Yizreel, dan Abigail, balu Nabal, orang Karmel itu.†
3  Daud juga membawa anak buahnya dan semua keluarga mereka, lalu menetap di kota Hebron dan di sekitarnya.
4  Kemudian orang Yehuda datang ke Hebron, dan dengan upacara pelumuran minyak, mereka melantik Daud menjadi raja Yehuda. Apabila Raja Daud mendengar bahawa penduduk Yabes di Gilead sudah memakamkan jenazah Raja Saul,†
5  Raja Daud mengirim utusan ke sana dengan pesan, "Semoga TUHAN memberkati kamu kerana menunjukkan kesetiaan terhadap raja kamu dengan memakamkan jenazah baginda.
6  Oleh itu, semoga TUHAN juga menyatakan kasih dan kesetiaan-Nya kepada kamu. Beta pun akan memperlakukan kamu dengan baik kerana perbuatan kamu itu.
7  Hendaklah kamu kuat dan tabah hati! Raja Saul, raja kamu sudah mangkat, tetapi orang Yehuda telah melantik beta menjadi raja mereka."
8 ¶  Abner anak Ner, panglima tentera Raja Saul, telah melarikan diri dengan Isyboset, putera Raja Saul ke Mahanaim, di seberang Sungai Yordan.
9  Di sana, Abner melantik Isyboset menjadi raja kawasan Gilead, Asyer,* Yizreel, Efraim, dan Benyamin, bahkan seluruh Israel.
10  Raja Isyboset berusia empat puluh tahun ketika baginda menjadi raja Israel. Baginda memerintah selama dua tahun. Tetapi suku Yehuda setia kepada Raja Daud;
11  dari kota Hebron, Raja Daud memerintah Yehuda selama tujuh tahun setengah.

Daud menjadi Raja atas Yehuda