• Malaysia Tanah Airku

  Hujan emas di negeri orang,
  Hujan batu di negeri sendiri,
  Lebih baik negeri sendiri.

  Mungkin negara lain jauh lebih baik daripada Malaysia, namun Malaysia mempunyai kelebihan dan keunikannya yang tersendiri sebagai sebuah negara.
 • Menyiasat Kebenaran Alkitab

  Mari kita menyingkap kebenaran di sebalik setiap kisah dalam Alkitab. Adakah ianya sekadar cerita dongeng semata-mata? Atau sememangnya kuasa Tuhan yang terjadi?
 • Berdoa Untuk Malaysia

  Doakan agar Malaysia diberkati Tuhan dan dapat membangun seiring dengan negara-negara lain.

Yeremia 17:7-8

Yeremia 17:7-8

Tetapi orang yang berharap kepadaKu akan Kuberkati selalu. 

Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir, 
      akarnya merembat sampai ke air.
Musim panas tidak ditakutinya, 
      kerana daun-daunnya selalu hijau;
walaupun negeri dilanda kemarau,
      tidak ada kegelisahannya, 
kerana buah selalu dihasilkannya.


1 Yohanes 3:1

Ketahuilah, bahawa Allah Bapa sangat mengasihi kita!

Dia amat mengasihi kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak Allah dan memang kita anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia ini tidak mengenal kita, kerana dunia ini tidak mengenal Allah.Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 27

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Matius 1:1-17

sambungan Raja Daud (2 Samuel 2)1 ¶  Selepas itu Daud bertanya kepada TUHAN, "Adakah TUHAN menghendaki aku pergi menguasai salah sebuah kota di Yehuda?" "Ya," jawab TUHAN. "Kota yang mana?" tanya Daud. "Hebron," jawab TUHAN.
2  Oleh itu Daud pergi ke Hebron dan membawa kedua-dua isterinya: Ahinoam dari Yizreel, dan Abigail, balu Nabal, orang Karmel itu.†
3  Daud juga membawa anak buahnya dan semua keluarga mereka, lalu menetap di kota Hebron dan di sekitarnya.
4  Kemudian orang Yehuda datang ke Hebron, dan dengan upacara pelumuran minyak, mereka melantik Daud menjadi raja Yehuda. Apabila Raja Daud mendengar bahawa penduduk Yabes di Gilead sudah memakamkan jenazah Raja Saul,†
5  Raja Daud mengirim utusan ke sana dengan pesan, "Semoga TUHAN memberkati kamu kerana menunjukkan kesetiaan terhadap raja kamu dengan memakamkan jenazah baginda.
6  Oleh itu, semoga TUHAN juga menyatakan kasih dan kesetiaan-Nya kepada kamu. Beta pun akan memperlakukan kamu dengan baik kerana perbuatan kamu itu.
7  Hendaklah kamu kuat dan tabah hati! Raja Saul, raja kamu sudah mangkat, tetapi orang Yehuda telah melantik beta menjadi raja mereka."
8 ¶  Abner anak Ner, panglima tentera Raja Saul, telah melarikan diri dengan Isyboset, putera Raja Saul ke Mahanaim, di seberang Sungai Yordan.
9  Di sana, Abner melantik Isyboset menjadi raja kawasan Gilead, Asyer,* Yizreel, Efraim, dan Benyamin, bahkan seluruh Israel.
10  Raja Isyboset berusia empat puluh tahun ketika baginda menjadi raja Israel. Baginda memerintah selama dua tahun. Tetapi suku Yehuda setia kepada Raja Daud;
11  dari kota Hebron, Raja Daud memerintah Yehuda selama tujuh tahun setengah.

Daud menjadi Raja atas Yehuda

Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 26

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Matius 1:1-17

sambungan Raja Daud (2 Samuel 1)1 ¶  Selepas Raja Saul mangkat, Daud balik setelah mengalahkan orang Amalek. Daud tinggal di Ziklag selama dua hari.
2  Keesokan harinya, seorang pemuda tiba dari perkhemahan Raja Saul. Sebagai tanda berkabung, pemuda itu telah mengoyakkan pakaiannya dan menaruh tanah di atas kepalanya. Dia datang kepada Daud dan bersujud untuk menghormatinya.
3  Daud bertanya kepadanya, "Dari mana engkau datang?" Pemuda itu menjawab, "Saya baru lari dari perkhemahan orang Israel."
4  Daud berkata, "Ceritakanlah apa yang telah berlaku." Pemuda itu menjawab, "Tentera kami lari dari pertempuran dan banyak askar yang gugur, termasuk Raja Saul dan puteranya Yonatan."
5  Daud berkata, "Bagaimana engkau tahu bahawa Raja Saul dan Yonatan sudah gugur?"
6  Pemuda itu menjawab, "Kebetulan saya berada di Gunung Gilboa, dan saya nampak Raja Saul bersandar pada tombaknya. Pada masa itu banyak kereta kuda dan pasukan berkuda musuh yang sudah mendekat untuk mengepung baginda.
7  Raja Saul menoleh dan melihat saya, lalu baginda memanggil saya. Saya menjawab, ‘Ya tuanku.’
8  Baginda bertanya siapa saya, lalu saya memberitahu baginda bahawa saya orang Amalek.
9  Kemudian baginda bertitah, ‘Mari, bunuhlah beta! Beta luka parah dan hampir mati.’10  Maka saya mendekati baginda lalu membunuhnya, kerana saya tahu bahawa secepat baginda jatuh, baginda tentu mati juga. Saya menanggalkan mahkota dari kepalanya dan gelang dari lengannya, lalu membawa semuanya kepada tuan."
11 ¶  Setelah mendengar hal itu, Daud mengoyakkan pakaiannya kerana dukacita. Semua anak buahnya juga berbuat demikian.
12  Mereka meratap, berkabung, dan berpuasa sepanjang hari bagi Raja Saul dan Yonatan, dan bagi Israel umat TUHAN, kerana sangat banyak orang yang terbunuh dalam pertempuran.
13  Kemudian Daud bertanya kepada pemuda yang membawa berita itu, "Dari manakah asalmu?" Pemuda itu menjawab, "Saya orang Amalek, tetapi menetap di negeri tuan."
14  Daud bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berani membunuh raja pilihan TUHAN?"
15  Kemudian Daud memanggil salah seorang daripada anak buahnya dan memberikan perintah, "Bunuhlah dia!" Orang itu menikam pemuda Amalek itu sampai mati.
16  Daud berkata kepada orang Amalek itu, "Ini kesalahanmu sendiri. Engkau telah menjatuhkan hukuman mati atas dirimu sendiri kerana mengaku bahawa engkaulah yang membunuh raja pilihan TUHAN."
17 ¶  Kemudian Daud meratapi Raja Saul dan puteranya, Yonatan.


Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 25

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Matius 1:1-17

sambungan Raja Daud (1 Samuel 29 - 30)


1 ¶  Orang Filistin mengumpulkan seluruh tentera mereka di Afek, sedangkan umat Israel berkhemah dekat mata air di Lembah Yizreel.
2  Lima orang raja Filistin maju berbaris dengan pasukan-pasukan yang terdiri daripada seratus orang dan seribu orang. Daud dan anak buahnya berbaris di belakang bersama dengan Raja Akhis.
3  Apabila para panglima orang Filistin nampak Daud dan anak buahnya, mereka bertanya, "Mengapa semua orang Ibrani ini berada di sini?" Raja Akhis menjawab, "Ini Daud, bekas pegawai Raja Saul dari Israel. Dia sudah agak lama tinggal bersama dengan beta. Sejak dia datang kepada beta sampai hari ini, belum pernah beta mendapati dia bersalah."
4  Tetapi para panglima Filistin itu marah dengan Raja Akhis. Mereka berkata kepadanya, "Suruhlah dia pulang ke kota yang tuanku berikan kepadanya. Jangan benarkan dia ikut kita berperang. Siapa tahu pada masa pertempuran kelak, dia akan mengkhianati kita. Bukankah itu peluang yang terbaik baginya untuk memujuk hati rajanya dengan membunuh anak buah kita?
5  Dialah Daud, dan untuk dialah para wanita dahulu menari sambil bernyanyi begini, ‘Raja Saul membunuh beribu-ribu orang musuh, tetapi Daud membunuh berpuluh-puluh ribu orang musuh.’"†
6 ¶  Raja Akhis memanggil Daud dan bertitah kepadanya, "Beta bersumpah demi TUHAN yang hidup, yang disembah Israel bahawa kamu setia kepada beta. Beta suka kamu mengikut beta dalam pertempuran ini kerana sejak kamu datang kepada beta, belum pernah kamu bersalah terhadap beta. Tetapi raja-raja yang lain tidak berkenan kepadamu.
7  Oleh itu pulanglah dengan sejahtera dan jangan lakukan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan raja-raja itu."
8  Daud menjawab, "Apakah kesalahan hamba? Tuanku mengatakan bahawa sejak hamba datang kepada tuanku, hamba belum pernah bersalah terhadap tuanku. Jika demikian, mengapakah hamba tidak dibenarkan berperang melawan musuh-musuh tuanku?"
9  Raja Akhis menjawab, "Kamu tahu bahawa beta menganggap kamu setia seperti malaikat Allah. Tetapi raja-raja yang lain itu sudah mengambil keputusan bahawa kamu tidak boleh ikut kami berperang.
10  Oleh itu pada hari esok, kamu semua yang sudah meninggalkan Raja Saul dan datang kepada beta, mesti bangun pagi-pagi lalu segera berangkat setelah matahari terbit."
11  Oleh itu Daud dan anak buahnya berangkat pada awal pagi keesokan harinya, lalu pulang ke negeri orang Filistin. Tentera Filistin meneruskan perjalanan mereka ke Yizreel.
1 ¶  Dua hari kemudian, Daud dan anak buahnya tiba di Ziklag. Orang Amalek sudah merompak bahagian selatan negeri Yehuda lalu menyerang Ziklag. Mereka membakar kota Ziklag,
2  dan menawan semua kaum wanita. Mereka belum membunuh sesiapa pun, tetapi mereka telah melarikan setiap orang ketika mereka meninggalkan kota itu.
3  Apabila Daud dan anak buahnya tiba di sana, mereka mendapati kota itu sudah dibakar dan anak isteri mereka telah dilarikan musuh.
4  Daud dan anak buahnya menangis dengan pilu dan tidak berhenti-henti sehingga mereka tidak dapat menangis lagi.
5  Kedua-dua orang isteri Daud, Ahinoam dan Abigail, sudah dilarikan juga.†
6  Kini Daud dalam kesusahan besar. Anak buahnya marah terhadapnya kerana mereka sudah kehilangan anak isteri. Mereka mengancam untuk merejam Daud, tetapi TUHAN Allahnya menguatkan hatinya.
7 ¶  Daud berkata kepada Imam Abyatar anak Ahimelekh, "Bawalah efod itu kepadaku." Abyatar pun membawa efod itu kepada Daud.†
8  Kemudian Daud bertanya kepada TUHAN, "Haruskah aku mengejar perompak-perompak itu? Dapatkah aku menangkap mereka?" TUHAN menjawab, "Kejarlah mereka. Engkau akan menyusul mereka dan menyelamatkan orang tawanan."
9  Oleh itu Daud bersama dengan enam ratus orang anak buahnya berangkat. Apabila mereka sampai di Sungai Besor, sebilangan daripada mereka berhenti di situ.
10  Daud dengan empat ratus orangnya meneruskan perjalanan. Dua ratus orang yang lain terlalu penat untuk menyeberang sungai, lalu mereka berhenti di situ.
11  Dalam perjalanan itu anak buah Daud bertemu dengan seorang budak lelaki bangsa Mesir di padang, lalu budak itu dibawa kepada Daud. Dia diberikan makanan dan minuman,
12  dan juga beberapa ketul kuih ara dan dua rangkai kismis. Setelah dia makan, dia menjadi kuat semula; ternyata sudah tiga hari dia tidak makan atau minum!
13  Kemudian Daud bertanya kepadanya, "Siapakah tuanmu? Dari manakah kamu?" Budak itu menjawab, "Saya orang Mesir, hamba seorang Amalek. Tuan saya meninggalkan saya tiga hari yang lalu kerana saya sakit.
14  Kami sudah menyerbu kawasan orang Kreti di bahagian selatan Yehuda dan kawasan puak Kaleb, dan juga membakar habis kota Ziklag."
15  Daud bertanya kepadanya, "Mahukah kamu membawa kami ke tempat gerombolan itu?" "Saya mahu," jawabnya. "Tetapi tuan mesti bersumpah demi Allah bahawa tuan tidak akan membunuh saya ataupun menyerahkan saya kepada tuan saya."
16  Lalu dia menghantar Daud ke tempat gerombolan itu. Gerombolan itu terpencar di sana sini, di seluruh tempat itu. Mereka sedang makan minum dan bersuka-suka kerana banyak harta yang dirampas oleh mereka dari negeri orang Filistin dan Yehuda.
17  Pada waktu fajar menyingsing keesokan harinya, mereka diserang oleh Daud dan pertempuran berlangsung sampai malam. Selain empat ratus orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta, tidak seorang pun antara musuh yang dapat melarikan diri.
18  Daud berjaya mengambil semula semua yang dirampas oleh orang Amalek, termasuk kedua-dua orang isterinya;
19  tiada suatu apa pun yang hilang. Daud mendapatkan semula semua anak lelaki dan anak perempuan anak buahnya, serta segala sesuatu yang sudah dijarah oleh orang Amalek.
20  Di samping itu Daud juga merampas balik semua domba dan ternakan lain. Ternakan itu digiring oleh anak buah Daud di hadapan, terpisah daripada barang rampasan yang lain. Kemudian mereka berkata, "Ini bahagian Daud!"
21 ¶  Setelah itu Daud kembali kepada dua ratus orang yang terlalu penat untuk mengikuti dia, dan yang sudah ditinggalkan di pinggir Sungai Besor. Mereka menyambut Daud serta anak buahnya, lalu Daud menghampiri mereka dan memberikan salam kepada mereka.
22  Tetapi di kalangan anak buah Daud yang mengikuti dia, ada yang jahat dan tamak. Mereka berkata, "Semua orang ini tidak ikut, kerana itu mereka tidak berhak mendapat apa-apa daripada barang jarahan. Mereka hanya boleh mengambil anak isteri mereka, lalu pergi."
23  Tetapi Daud berkata, "Hai saudara-saudaraku, janganlah berbuat demikian dengan apa yang sudah diberikan TUHAN kepada kita. Dia sudah memelihara kita dan memberi kita kemenangan terhadap gerombolan perompak itu.
24  Tiada seorang pun dapat menyetujui pendapat kamu itu. Semua orang mesti mendapat bahagian yang sama banyaknya: orang yang tinggal untuk menjaga barang-barang mesti mendapat bahagian yang sama seperti orang yang maju berperang."
25  Daud menjadikan ketetapan itu satu peraturan, dan sejak itu peraturan itu ditaati di Israel sampai sekarang.
26  Ketika Daud pulang ke Ziklag, dia menghantar sebahagian daripada barang jarahan itu kepada sahabat-sahabatnya, iaitu para pemimpin Yehuda, dengan pesan, "Terimalah hadiah ini daripada barang jarahan yang kami ambil daripada musuh TUHAN."

27  Mereka dari kota-kota berikut: Betel dan Rama di bahagian selatan Yehuda, Yatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Rakhal, dan juga kota-kota orang Yerahmeel, kota-kota orang Keni, Horma, Bor-Asan, Atakh, dan Hebron. Daud mengirim hadiah itu kepada semua kota tempat Daud dan anak buahnya pernah mengembara.

Ziklag
Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 24

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Matius 1:1-17


sambungan Raja Daud (1 Samuel 27)


Daud mengambil keputusan untuk tinggal di negeri orang Filistin setelah itu, agar dia aman.

1 ¶  Daud berfikir, "Bagaimanapun juga, pada suatu hari Raja Saul akan membunuh aku. Lebih baik aku lari ke negeri orang Filistin. Kemudian Raja Saul tidak akan mencari aku lagi di Israel, dan aku pun akan aman."
2  Oleh itu Daud dan enam ratus orang anak buahnya segera berangkat untuk menemui Raja Akhis anak Maokh, raja kota Gat.
3  Daud dan anak buahnya tinggal di Gat bersama dengan keluarga masing-masing. Kedua-dua orang isteri Daud, Ahinoam yang berasal dari kota Yizreel, dan Abigail, balu Nabal yang berasal dari Karmel, juga menyertai dia.
4  Apabila Raja Saul mendengar bahawa Daud sudah melarikan diri ke Gat, baginda tidak berusaha menangkapnya lagi.
5  Kemudian Daud memberikan cadangan kepada Raja Akhis, "Jika tuanku berkenan dengan hamba, berilah hamba sebuah kota kecil di pedalaman untuk tempat tinggal, supaya hamba tuanku ini tidak menumpang kepada tuanku di ibu kota ini."
6  Oleh itu Raja Akhis memberikan kota Ziklag kepada Daud. Sejak itulah Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda.
7  Daud tinggal di negeri orang Filistin selama satu tahun empat bulan.
8 ¶  Selama itu, Daud dan anak buahnya biasa menyerang orang Gesur, Girzi, dan Amalek; mereka sudah lama tinggal di kawasan itu. Daud menyerbu kawasan mereka sampai ke Sur, dan terus ke Mesir di sebelah selatan.
9  Daud membunuh semua orang lelaki dan wanita, serta merampas semua domba, lembu, keldai, unta, bahkan pakaian juga. Setelah itu dia pulang lalu menghadap Raja Akhis.
10  Ketika Raja Akhis bertanya kepadanya, "Ke mana kamu menyerbu kali ini?" Daud akan menjawab bahawa dia sudah pergi ke bahagian selatan Yehuda atau ke wilayah orang Yerahmeel atau ke wilayah tempat orang Ken tinggal.
11  Daud membunuh semua orang, lelaki dan perempuan, supaya tiada seorang pun dapat kembali ke Gat untuk melaporkan apa yang sesungguhnya dilakukan Daud dan anak buahnya. Demikianlah perbuatan Daud selama dia tinggal di negeri orang Filistin.
12  Tetapi Raja Akhis percaya kepada Daud dengan sepenuhnya. Raja Akhis berfikir, "Daud begitu dibenci oleh bangsanya sendiri, sehingga dia terpaksa menjadi hambaku seumur hidupnya."
1 ¶  Beberapa waktu kemudian, orang Filistin mengerah tentera mereka untuk menyerang Israel. Raja Akhis bertitah kepada Daud, "Tentu kamu faham bahawa kamu dan anak buahmu wajib berpihak kepada beta."
2  Daud menjawab, "Tentu, nanti tuanku akan nampak sendiri apa yang dapat dilakukan hamba tuanku ini." "Baiklah," titah Raja Akhis. "Beta akan menjadikan kamu pengawal peribadi beta yang tetap."


Menyiasat Kebenaran kisah Alkitab 23

Inilah senarai nenek moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. 

Daripada Abraham hingga Raja Daud, nama-nama nenek moyang Yesus adalah seperti berikut: Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda dan saudara-saudaranya, Peres dan Zerah (ibu mereka bernama Tamar), Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas (ibunya Rahab)Obed (ibunya Rut), Isai, dan Raja Daud.

Daripada Daud hingga ke masa bangsa Israel dibuang ke Babel, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Salomo (ibunya ialah bekas isteri Uria), Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahas, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yoyakhin dan saudara-saudaranya.

Dari masa pembuangan di Babel sehingga kelahiran Yesus, nama nenek moyang yang tercatat adalah seperti berikut: Yoyakhin, Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Elyakim, Azur, Zadok, Akhim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.

Demikianlah ada empat belas generasi dari zaman Abraham sehingga zaman Daud, dan ada empat belas generasi dari zaman Daud sehingga masa pembuangan di Babel, dan empat belas generasi dari masa itu sehingga kelahiran Kristus.
                                                                                                                                                                                                                                                                  Matius 1:1-17

sambungan Raja Daud


Untuk kedua kalinya Daud mengambil keputusan untuk tidak membunuh Raja Saul walaupun diberikanNya kesempatan itu. 

Sedarkah anda bahawa kita diberi pilihan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, TUHAN tidak pernah menutup peluang itu, namun DIA ingin kita membuat pilihan yang terbaik dan tidak berdosa terhadap DIA

Daud boleh membunuh Raja Saul dari kesempatan pertama yang diberikan kepadanya, namun DIa amat menghormati Raja Saul dan Raja Saul merupakan orang yang pernah diurapi sebelum itu. Namun dia TIDAK membunuh Raja Saul! Itu keputusan Daud, ANDA BAGAIMANA? ADAKAH ANDA MAMPU MEMBUAT KEPUTUSAN SEPERTI YANG DILAKUKAN DAUD SEKIRANYA ANDA DI TEMPATNYA?

1 Samuel 26

1 ¶  Pada suatu hari beberapa orang dari Zif berjumpa dengan Raja Saul di Gibea. Mereka memberitahu Raja Saul bahawa Daud bersembunyi di Bukit Hakhila, di pinggir padang gurun Yehuda.†
2  Dengan segera Raja Saul berangkat ke padang gurun Zif bersama dengan tiga ribu orang askar yang terbaik di Israel untuk mencari Daud.
3  Raja Saul dan pasukannya berkhemah di tepi jalan di Bukit Hakhila. Pada masa itu Daud masih di padang gurun itu, lalu dia mendengar bahawa Raja Saul sudah datang mencarinya di padang gurun.
4  Oleh itu dia mengirim beberapa orang pengintip. Lalu dia diberitahu bahawa memang benar Raja Saul berada di sana.
5  Dengan segera Daud pergi ke perkhemahan Raja Saul, dan mendapati khemah tempat Raja Saul tidur dekat Abner anak Ner, panglima tentera. Khemah Raja Saul itu terletak di tengah-tengah dan tenteranya berkhemah di sekelilingnya.
6 ¶  Kemudian Daud bertanya kepada Ahimelekh orang Het itu, dan kepada Abisai saudara Yoab, (ibu mereka ialah Zeruya), "Siapa yang berani masuk ke dalam perkhemahan Raja Saul bersama dengan aku?" "Saya," jawab Abisai.
7  Pada malam itu Daud dan Abisai menyelinap ke dalam perkhemahan Raja Saul, lalu melihat Raja Saul sedang tidur di tengah-tengah perkhemahan. Tombak Raja Saul tertancap di tanah dekat kepalanya. Abner dan pasukannya tidur di sekeliling Raja Saul.
8  Abisai berkata kepada Daud, "Allah telah menyerahkan musuh tuan kepada tuan pada malam ini. Benarkanlah saya menancapkan tombaknya sendiri ke badannya sehingga tembus ke tanah. Saya akan membunuh dia dengan sekali tikaman saja, tidak usah sampai dua kali!"
9  Tetapi Daud berkata, "Janganlah kauapa-apakan baginda! Tentu TUHAN akan menghukum orang yang berbuat jahat kepada raja yang dipilih-Nya.
10  Demi TUHAN yang hidup, aku tahu bahawa TUHAN sendiri akan membunuh Raja Saul, sama ada oleh kematian biasa ketika akhir hayatnya sudah sampai, ataupun disebabkan oleh peperangan.
11  Kiranya TUHAN mencegah aku membunuh raja yang dipilih-Nya! Kita ambil tombak dan kendinya saja, lalu pergi dari sini!"†
12  Oleh itu Daud mengambil tombak dan kendi Raja Saul yang terletak di sebelah kepalanya, lalu mereka pergi. Tiada seorang pun nampak hal itu atau mengetahui apa yang telah terjadi, ataupun terbangun, kerana TUHAN menyebabkan mereka semua tertidur dengan nyenyak.
13 ¶  Selepas itu Daud menyeberang lembah itu ke pinggir yang lain dan naik ke puncak bukit, sehingga dia cukup jauh dari perkhemahan Raja Saul.
14  Kemudian Daud berteriak kepada Abner dan tentera Raja Saul, "Hai Abner, dapatkah kamu mendengar suaraku?" Abner bertanya, "Siapakah kamu yang berteriak-teriak dan membangunkan raja?"
15  Daud menjawab, "Hai Abner, bukankah kamu orang yang paling hebat di seluruh Israel? Mengapa kamu tidak melindungi raja tuanmu? Baru saja ada orang masuk ke dalam perkhemahan untuk membunuh tuanmu.
16  Tetapi kamu tidak menjalankan tugas. Aku bersumpah demi TUHAN yang hidup, hai Abner, bahawa kamu semua tidak layak hidup. Kamu tidak melindungi tuanmu yang sudah dilantik menjadi raja oleh TUHAN. Lihatlah! Di manakah tombak raja? Di mana pula kendi yang terletak di sebelah kepalanya?"
17  Raja Saul mengenali suara Daud, lalu dia bertanya, "Daud, kamukah itu, anakku?" "Ya, tuanku," jawab Daud.
18  Daud berkata lagi, "Mengapakah tuanku masih mengejar hamba tuanku ini? Apakah yang sudah hamba lakukan? Apakah kesalahan hamba?
19  Tuanku, dengarlah kata-kata hamba. Sekiranya TUHAN yang menyuruh tuanku supaya melawan hamba, suatu persembahan korban akan dapat meredakan kemurkaan-Nya terhadap hamba. Tetapi sekiranya yang menyuruh tuanku itu manusia, semoga mereka dikutuk oleh TUHAN! Akibat perbuatan mereka itu, hamba sudah diusir dari tanah milik TUHAN dan terpaksa pergi ke negeri lain. Di sana hamba harus beribadat kepada dewa-dewa asing.
20  Janganlah biarkan hamba mati di negeri orang, jauh daripada TUHAN. Mengapakah raja Israel hendak membunuh hamba yang sehina kutu ini? Mengapakah tuanku mahu memburu hamba seperti orang memburu ayam hutan?"
21 ¶  Raja Saul menjawab, "Sesungguhnya beta sudah berdosa. Baliklah, hai Daud anak beta! Beta tidak akan berbuat jahat terhadapmu lagi. Malam tadi kamu telah membiarkan beta hidup. Kelakuan beta sungguh bodoh! Perbuatan beta sangat dahsyat!"
22  Daud berkata, "Inilah tombak tuanku. Suruhlah salah seorang askar tuanku datang untuk mengambilnya.
23  TUHAN selalu memberkati orang yang setia dan jujur. Meskipun pada hari ini Dia telah menyerahkan tuanku kepada hamba, namun hamba tidak berbuat jahat terhadap tuanku, raja yang sudah dipilih oleh TUHAN.
24  Sebagaimana hamba sudah membiarkan tuanku hidup, semoga TUHAN juga membiarkan hamba hidup dan membebaskan hamba daripada segala kesusahan!"
25  Raja Saul bertitah kepada Daud, "Allah memberkatimu, hai anakku! Kamu akan berjaya dalam segala usahamu!" Kemudian Daud meneruskan perjalanannya, dan Raja Saul pulang ke rumah.